KHÓA HỌC CẤU HÌNH QUẢN TRỊ ASA
1
Giờ
1
Modules
1
Lab
Mục tiêu khóa học
 • Đạt được những kỹ năng cần thiết để có thể cấu hình, duy trì hoạt động của các ứng đảm bảo an ninh cho doanh nghiệp với Cisco ASA 5500 Series.
 • Biết cách cãi thiện tốc độ với các thiết bị an ninh thích nghi của Cisco (ASA).
 • Nắm được các nội dung quan trọng nhất của Cisco Firewall v2.0 và các khóa VPN v2.0 để trao đổi trên các khía cạnh quan trọng nhất của ASA.
Đối tượng khóa học
images

Quản trị viên và kỹ sư
images

Nhà quản lí và điều phối viên
images

Kỹ thuật viên an ninh
Nội dung khóa học
 • Cisco ASA Essentials
 • Basic Connectivity and Device Management
 • Network Integration
 • Cisco ASA Policy Control
 • Cisco ASA VPN Architecture and Common Components
 • Cisco ASA Clientless Remote Access SSL VPN Solutions
 • Cisco AnyConnect Remote Access SSL Solutions
 • Cisco ASA Remote Access IPsec VPNs
 • Cisco ASA Site-to-Site IPsec VPN Solutions
 • Cisco ASA High Availability and Virtualization
 • Lab 1: Prepare the ASA for Administration
 • Lab 2: Fundamental ASA Configuration
 • Lab 3: Network Address Translation (NAT)
 • Lab 4: Basic Access Control
 • Lab 5: ICMP, URPF, and Troubleshooting Tool
 • Lab 6: Transparent Firewall
 • Lab 7: Basic Protocol Inspection
 • Lab 8: User-Based Policies
 • Lab 9: Licensing, ACS, and Public CA
 • Lab 10: Basic Clientless SSL VPN
 • Lab 11: Clientless SSL VPN - Thin Apps
 • Lab 12: Basic AnyConnect Full Tunnel SSL VPN
 • Lab 13: Remote Access IPSec VPN
 • Lab 14: IPSec Site-to-Site VPN
 • Lab 15: Active/Standby Failover
sglab
ASA
ĐĂNG KÝ HỌC

CẤU HÌNH QUẢN TRỊ ASA